ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายคำนวณ ทองมาก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา